ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล
2. มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และออกแบบฐานข้อมูล
3. สามารถออกแบบฐานข้อมูล และจำแนกลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ได้
4. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
5. สามารถสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง (Table) เพิ่มข้อมูลในตาราง และประมวลผลข้อมูลในตารางได้
6. สามารถสร้างแบบสอบถาม (Query) ค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ต้องการได้
7. สามารถสร้างฟอร์ม (Form) บันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลผ่านฟอร์มได้
8. สามารถสร้างรายงาน (Report) นำเสนอข้อมูลตามที่ต้องการได้
9. สามารถจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยได้
10. ใช้โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลสร้างโครงงานเพื่อการจัดการงานด้านต่างๆ อย่างมี จิตสำนึกและความรับผิดชอบ