อีเลินนิ่ง โรงเรียนวัดสิงห์

Watsing School E-Learning

ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

Contact Us (ติดต่อเรา)
Address (ที่อยู่)
      
 Watsing School
      61 Moo 1 Makhamtao Watsing Chainat, Thailand 17120


     โรงเรียนวัดสิงห์
     61 หมู่ 1  ต. มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 


Telephone (โทรศัพท์) :  0 5646 1603     FAX (โทรสาร) : 0 5646 1372  

Email (อีเมล์) : email@watsingschool.ac.th
Website (เว็บไซต์) : www.watsingschool.ac.th
Facebook fanpage (เฟซบุ๊คแฟนเพจ) : www.facebook.com/wss.ofp

Skip site news

Site news

(No news has been posted yet)

Skip available courses

Available courses

ครูผู้สอน : ครูเพ็ญนภา  หอมจันทร์ 

2204-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด
2. วิเคราะห์และเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด
3. สร้างชุดคำสั่งตามขั้นตอนการแก้ปัญหา (Algorithm)
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด
2. เขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดในงานธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด
องค์ประกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Algorithm) กระบวนการเขียน
โปรแกรมคำสั่งควบคุม การทำงานของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิดที่สามารถใช้ได้ใน
ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย

ผลการเรียนรู้
1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล
2. มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และออกแบบฐานข้อมูล
3. สามารถออกแบบฐานข้อมูล และจำแนกลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ได้
4. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
5. สามารถสร้างฐานข้อมูล สร้างตาราง (Table) เพิ่มข้อมูลในตาราง และประมวลผลข้อมูลในตารางได้
6. สามารถสร้างแบบสอบถาม (Query) ค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ต้องการได้
7. สามารถสร้างฟอร์ม (Form) บันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลผ่านฟอร์มได้
8. สามารถสร้างรายงาน (Report) นำเสนอข้อมูลตามที่ต้องการได้
9. สามารถจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยได้
10. ใช้โปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูลสร้างโครงงานเพื่อการจัดการงานด้านต่างๆ อย่างมี จิตสำนึกและความรับผิดชอบ


Skip courses
Skip course categories